Code of Conduct

Dixies uppförandekod ställer följande minimikrav på våra producenter.

Skrolla

Lagar och förordningar

Våra leverantörer måste hålla sig till och följa de lagar och förordningar som gäller i det land de bedriver sin verksamhet.

Arbetsförhållanden

Leverantören skall respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna och behandla sina anställda i enlighet med ILO: s deklaration om grundläggande principer och rätten till arbete (1998).

Förbud mot tvångsarbete

Alla anställda skall arbeta på arbetsplatsen av fri vilja. Leverantören får inte använda sig av någon form av tvångsarbete.

Förbud mot diskriminering

Alla arbetare skall behandlas rättvist och inte utsättas för någon form av diskriminering på grund av ras, sexuell läggning, religion, politisk åsikt, härkomst eller ursprung.

Rättighet att ansluta sig till fackliga organisationer

De anställda skall kunna engagera sig fackligt utan att riskera någon form av straff eller sanktioner av arbets- givaren.

Löner

Leverantören skall följa landets alla lagar avseende löner och arbetstider, inklusive minimilöner, övertid och arbetstidens längd.

Arbetstider

Övertid måste vara frivillig och överensstämma med humana arbetsvillkor och skall ej överstiga de gällande arbetstidslagar som gäller för landet. De anställda måste ha minst en hel dag ledigt per vecka.

Barnarbete

Dixies leverantörer skall följa reglerna som gäller för: Labor Organization (ILO) Convention(nr 138) gällande minimum ålder- och barnarbete, samt begränsningar gällande arbete före obligatorisk skolgång har avslutats och (nr 182,1999) som omfattar skydd från farlig anställning. FN-konventionen kring barnens rättigheter (UNCHR), 1989 som skyddar från ekonomisk exploa- tering, farlig anställning och begränsning av utbildning skall också följas.

Hälsa och säkerhet

Leverantören skall erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats och följa landets lagar om arbetsmiljö.

Miljöpåverkan

Leverantören skall uppfylla de miljökrav som ställs i landet i form av lagar och industristandard. De skall också vara medvetna om sin miljöpåverkan och aktivt arbeta med miljöfrågor.

Anti-korruption

Dixie godtar inte korruption eller utpressning.

Underleverantörer

Dixie ställer krav på att leverantören kommunicerar och kräver att dess underleverantörer skall följa Dixies uppförandekod.