Ecological Sustainability

For the next
generation

Vattenreningsbassänger i södra Indien som separerar renat vatten från förorenat vatten med cellofanliknande membran i en omvänd osmosprocess så kallad R-O.

Ett minimalt avtryck på miljön för att säkerställa hälsan hos generationer framöver är ett mål vi delar med våra leverantörer.

Scroll

Avloppsreningssystem så kallat ETP – Effluent Treatment Plant i södra Indien.

Cirkulärt vattenreningssystem

Vad är ekologisk hållbarhet för oss?

Rent vatten och fungerande avlopp och toalettlösningar är en avgörande faktor för bra hälsa. I tillverkningsprocessen för våra vackra produkter används stora mängder färskvatten och då måste vi säkerställa att våra producenter renar avloppsvattnet maximalt för att kunna återgå till dess naturliga form igen. Det finns naturligtvis många fler parametrar att beakta för ekologisk hållbarhet men just vattenförsörjningen ligger oss extra varmt om hjärtat.

En annan viktig parameter som snarare blivit en hygienfaktor är att undvika ämnen som finns upptagna på den så kallade Reach – listan. Alla våra produktgrupper är testade och godkända enligt REACH. En EU-förordning som har tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra. Här kan du läsa mer om REACH-förordningen och vad den innebär. Vi håller oss även löpande uppdaterade om nya direktiv och förändringar på området från Kemikalieinspektionen.

Avloppsreningssystem så kallat ETP – Effluent Treatment Plant i södra Indien.

Cirkulär vattenförsörjning i södra Indien där våra mattor produceras

Våra producenter av mattor har under lång tid investerat i helt egna vattensystem vid fabrikerna. För att få använda obgränsade mängder färskvatten så måste enligt lag 80% återanvändas i produktionskedjan. De resterande 20% som blir spillvatten går sedan via stenkistor tillbaka ner i marken. De samlar även stor mängder regnvatten i stora tankar för att minimera färskvattenförbrukningen.

En ETP anläggning för avloppsrening är en enhetsanläggning där avloppsvattnet renas med flera metoder för återanvändning eller säkert omhändertagande för miljön. Denna process minskar behovet av färskvatten samtidigt som miljön hålls ren.

I den omvända osmosprocessen R-O separerar cellofanliknande membran renat vatten från förorenat vatten i ett antal olika bassänger. Detta är också en mycket effektiv metod för avloppsrening och skonsamt för miljön.

Den grövsta slasken från första reningsbassängen, oavsett reningsmetod, består till största delen av jutedamm. Det torkas och komprimeras till block som hämtas av myndigheterna. En grupp producenter har startat ett projekt med universitetet i området där de undersöker om det komprimerade avfallet kan användas till exempelvis växtgödsel och vilka konsekvenser det kan få i förlängningen.

Vattenförsörjning via floden och egna brunnar i Bangladesh

Vid beredning, blekning och färgning av jute i Bangladesh används ganska stora mängder vatten. Vattenförsörjningen är dock inget problem så som vi uppfattar det. Färskvatten fås från djupborrade brunnar, de borras 20 – 100 meter ner. Färskvattnet innehåller dock järn, vilket gör det brunt och svårt att använda vid produktion pga missfärgning. Färgeri- och blekenheten ligger därför precis vid floden så vatten till detta tas från floden vilket naturligtvis är ännu bättre. Produktionsvattnet cirkulerar i ett slutet system med tre reningsenheter som lämnar minimalt med restavfall.

Vi undviker användandet av ny plast i våra emballage.

Minsta möjliga mängd nytillverkad plast används till emballage hos våra leverantörer. Det är i huvudsak kartong och papper som gäller för såväl inner- som ytterförpackningar av alla v¨åra produkter. Just nu håller vi på att finna ett alternativ till plastpåsen som används till innerförpackningen av våra bordstabletter. Vi återkommer när vi har något mer att berätta om det.

Förpackningen av våra stora jutemattor sker med återvunnen plast och en ny typ av emballage som är mycket mer miljövänlig än tidigare alternativ. Vi återkommer med mer information kring detta. Det är alltid en fråga om att samtidigt kunna säkerställa produktens hållbarhet vid transport.

Styrning av vattenreningssystem.

Klädtvätt i floden.

Egna vattensystem utan kemikalier

Vår tillverkare av jutemattor i södra Indien har ett helt eget vattensystem. För att få använda obegränsade mängder färskvatten så måste 80% återanvändas I produktionskedjan. 20% blir spillvatten som går genom ett antal stenkistor tillbaka ner i marken. Vattnet är då renat men inte drickbart utan ytterligare hantering. Allt vatten från produktion hamnar först i bassäng 1 där större partiklar rensas bort – bassäng 2 har lufttillförsel för att slagg ska sjunka till botten och bli lättare att separera.

För att undvika kemikalier tillsätts slutligen bakterier för tredje reningen. Socker kan tillsättas för att hålla liv I bakterierna om produktionen inte har ett jämnt flöde, jämför processen för surdegsbröd. Cylinder primary – Cylinder secondary – sewage water collection tank (uppsamlingstank för avloppsvatten) – Effluent treatment plant (Avloppsrening).

För att minimera behovet av färskvatten samlar de regnvatten i stora tankar som blandas med färskvatten vid beredning och färgning. Projektet med eget vattenreningssystem har utvecklats under flera år och nu fungerar allt som det ska. Det finns ingen vattenbrist och de tar hand om allt vatten som används.

Sisalfabriken I Kerala är också självförsörjande vad gäller vattensystemet. De renar allt spillvatten.

More Sustainability